OOOK088  Граждани и гражданско обществоПреподавател(и):

доц. Димитър Вацов  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Курсът е интердисциплинарен и се опира на теми и понятия, разработвани във философията, социологията, политическата теория и теорията на държавата и правото. Целта на курса е да даде на студентите интелектуални инструменти, чрез които да осмислят сложните взаимовръзки между проблемите на гражданина в съвременния свят и на гражданското общество. Курсът е замислен като по-висока степен на гражданско образование. Курсът е базиран върху резултатите от работата по изследователския проект Гражданско образование за гражданско общество.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти

1) знаят: Основни понятия, чрез които да осмислят сложните взаимовръзки между проблемите на гражданина в съвременния свят и на гражданското общество.

2) могат: Да ги използват в своято практика (в отношенията си с държавните институции, неправителствените организации, медиите и т.н.)

Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ Дата Тема на лекцията Вид на занятието

1 Индивид и общност. Характеристики на човешката индивидуалност – потребности, желания, съзнание, права. лекция

2 Общност и общество. Определения и модели на обществото. лекция

3 Модерният индивидуализъм. Автономия, саморелизация, отчуждение. лекция

4 Социална интеграция. Какво свързва индивидите в общество? лекция

5 Обществен договор. Либерална концепция за обществото лекция

6 Държава. Цел, смисъл, функции и институции на държавата. лекция

7 Легитимност на държавата. Легитимност и легалност. Народен суверенитет. лекция

8 Разделение на властите. Конституция и либерално-демократична правова държава. Разделение на властите в държавата. лекция

9 Що е нация? Национална държава и национализъм

10 Държавата и универсалните човешки права. Универсални права на човека и свобода. Политически права. Основни конвенции на ООН. лекция

11 Държава и гражданско общество. Гражданското общество като основа на демокрацията. лекция

12 Гражданството и процесът на глобализация. Идеята за световно гражданство лекция

13 Ценности на гражданското общество. Гражданско участие. Неправителствени организации. Избор ли е да си гражданин? лекция

14 Понятията “публично” и “частно”: Хана Арент, Човешката ситуация, гл. 2. семинар

15 Понятието гражданско общество: Уолзър, Майкъл: Защитата на гражданското общество. семинар

Литература по темите:

Агамбен, Дж. 2004. Homo Sacer, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Арент, Х., 1992. “Истина и политика” в: Теории за истината (съст. Л. Сивилов). Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Арент, Х. 1997. Човешката ситуация, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Аристотел 1995, Политика, Издателство “Отворено общество” – София.

Бенхабиб, Ш. 2001. Ситуиране на Аза, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Бенхабиб, Ш. 2003. “От преразпределение към признаване? Парадигмалната промяна в съвременната политика” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Бърлин, А. 2000. Четири есета за свободата, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Йотов, Ст. 2001. Справедливост и респект, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Йотов, Ст. 2003а. “Мултикултурализмът – дилеми на равенството” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Йотов, Ст. 2003б. Етика и мултикултурализъм, Агата-А, София.

Йотов, Ст. 2004. Равенство и егалитаризъм, Агата-А, София.

“Какъв ни е мултикултурализмът?” (дебат с участието на Ал. Кьосев, Д. Вацов, Е. Григоров, Ив. Кръстев, М. Минева, Ст. Йотов, Кр. Кънев, Х. Александров и Я. Генова) в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003. сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Кант, Им. 1993в. Към вечния мир, БАН, София.

Кекеш, Дж. 2001. Против либерализма, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Киш, Я. (съст.) 1998. Алтернативи на несвободата, Пигмалион, София.

Ланглоа, Л. 2002. “Хабермас, хуманизмът и критическата теория” в: сп. Критика и хуманизъм, кн14, 2/2002.

Лок, Дж. 1996. Два трактата за управлението, Гал-Ико, София.

Макинтайър, А. 1999. След добродетелта, ИК “Критика и хеманизъм”, София.

Раз, Дж. 2003. “Мултикултурализъм” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Рорти, Р. 1998а. Случайност, ирония, солидарност, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Симова, О. 2002. “Рефлексивната модерност и преоткриването на политическото” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 14, 2/2002.

Симова, О. 2003. “Мултикултурализъм и либерална демокрация” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Стоянов, Кр. 2001. “Признанието е основен механизъм на социалното съществуване” (интервю с А. Хонет) в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 11, 2/2001.

Стоянов, Кр. 2003. “Расизмът като социализационен дефект” (интервю с А. Хонет) в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Тейлър, Ч. 1998. “Недуразуменията: либерално-комунитарният дебат” в: Алтернативи на несвободата (съст. Janos Kis), Пигмалион, София.

Тейлър, Ч. 1999а (съст. А. Гутман). Мултикултурализъм. Изследване върху политиката на признаване, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Тейлър, Ч. 1999б. Безспокойството на модерността, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Тейлър, Ч. 2003. Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност. Сонм, София (за позоваванията на английски: Taylor, C. 2000. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge).

Тейлър, Ч. 2003б. “Демократичното изключване (и неговото преодоляване)” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Тодоров, Хр. 2001. “Грижа за традициите” в: сп. Социологически проблеми, 1-2/2001.

Тодоров, Хр. 2005. “Реферат върху “Справедливост и комуникативна свобода” на Аксел Хонет” в: сп. Критика и хуманизъм, vol. 21/2005 (под печат).

Фрейзър, Н. 2003. “От преразпределение към признание? Дилеми на спреведливостта в “пост-социалистическата” епоха” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Хабермас, Ю. 1999б. Философският дискурс на модерността, ЕА Плевен.

Хабермас, Ю. 1995. Структурни измемения на публичността, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Хабермас, Ю. 2003. “Равностойното културно третиране и границите на постмодерния либерализъм” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Хабермас, Ю. 2004. Бъдещето на човешката природа, изд. “Идея”, София.

Хонет, А. 2001. “Социалната динамика на пренебрежението” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 11, 2/2001.

Хонет, А. 2003. “Расизмът като деформация на възприятията” в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003.

Хоркхаймер, М., и Т. Адорно, 1999. Диалектика на Просвещението. Гал-ико, София.

Средства за оценяване:

1. Есе;

2. Реферат.

ГРАФИК НА КУРСА:
ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ