Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли

Кратко представяне на програмата:

Обучението в докторската програма " Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли " е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на архитектурата.

Департамент "Архитектура" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът има възможност за публикуване в "Сборник научни публикации" на департамент "Дизайн", както и в специализирани сборници и издания на конференции, семинари, уоркшопове и т.н., в електронната система на НБУ - Moodle и в e-библиотека (НБУ), където публикуват преподаватели и студенти.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
  • проф. д-р Константин Бояджиев ARCD002 Устройство на централните градски части в големите градове и историческият контекст ARCD003 Съвременната българска архитектура ARCD004 Съвременната архитектура - световни тенденции
  • доц. д-р Анна Аврамова ARCD001 Архитектурата и жизнената среда на човека
  • доц. д-р Веляна Найденова ARCD006 Съвременни проблеми в устройството на ландшафта и зелената система в големите български градове
  • доц. д-р Георги Георгиев ARCD008 Жилищна среда на обитаване
  • доц. Зарко Узунов ARCD005 Съвременни форми на интегриране на елементи на пространствената среда като контекст за трансформацията и