Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на счетоводството и одитинга, които са поставени върху фундамента на икономическата теория и практика. Големият обхват на проблемите, възникващи в областта на счетоводството и одитинга осигурява възможност за разнообразни научни изследвания, обогатяващи и задълбочаващи компетенциите на докторантите и позволяващи на голям брой заинтересовани лица да се обучават в нея.

Кръгът от възможни докторски тези, попадащи в параметрите на програмата е изключително широк. Научните изследвания могат да бъдат насочени към решаването на разнородни проблеми в областта на счетоводството на нефинансовите предприятия, на финансовите и бюджетните организации, на предприятията с нестопанска цел, а също и в областта на одитинга, осъществяван в тях.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)