История на философията

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на Историята на философията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от историята на философията, от гледна точка на постиженията и методите на съвременната философия и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация на самостоятелни и за участие в колективни изследователски проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления и методи във философията и сродните науки като инструменти на историко-философското изследване и по-конкретно със съвременните постижения в "историята на понятията" и в културната и социална история на философията.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
История на философията