Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта. Същевременно с това се предоставя възможност за формиране и реализиране на собствени изследователски цели.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: История и археология
Научна специалност: стара история (вкл. праистория)

Практики:

Програмата предлага участие в теренни обхождания, сондажни проучвания, археологически разкопки, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи.

Международна мобилност:

Програмата поддържа връзки с университет в Дърам, Великобритания; Университет в Лиеж, Белгия; Ягелонски университет, Полша; Университет в Истанбул, Турция; Университет "Александру Йоан Куза", Яш, Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма по археология:

- получават възможност за перспективна научна и преподавателска кариера в областта на археологията;

- получават възможност за упражняване на високо експертна дейност в международни организации и музеи;

- могат да ръководят теренни проучвания и археологически разкопки.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като експерти в научноизследователски центрове; национални и регионални археологически и исторически музеи; в сферата на популяризиране на културното наследство.

Департамент, предложил програмата:

Археология