Нова и най-нова обща история

Кратко представяне на програмата:

Нова и най-нова обща история

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции: завършилите докторската програма по история:

" могат да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове

" сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития

" умения за академична реализация в областта на хуманитарните и социалните науки

" знания и умения да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, както и в неправителствени организации.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите докторската програма по история:

" могат да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове

" сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития

" умения за академична реализация в областта на хуманитарните и социалните науки

" знания и умения да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, както и в неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

История