Политически комуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Политически комуникации" предлага задълбочена фундаментална подготовка и профилиране в областта на управлението на публичните комуникации за кандидати и представители на политическите партии и държавната администрация и представители на бизнеса.

Програмата е съставена на принципа на интердисциплинарния подход, като съчетава в себе си академични знания и практически умения.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Политически комуникации

Практики:

В държавната и общинската администрация; в политически партии, ПР и комуникационни агенции; в медии; във водещи фирми.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

планиране и провеждане на цялостна комуникационна политика на политически партии и кампании, организации и личности

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза (или държавен изпит).

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в сферата на публичните комуникации, като заемат управленски позиции в областта на пъблик рилейшънс, пъблик афеърс, брандинг, вътрешноорганизационни и международни комуникации в частния, обществения и държавния сектор.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки