Творческо писане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по творческо писане, подготвя за сериозно литературно проучване и самостоятелно творчество, което, освен че трябва да завърши със създаване на собствена книга, спомага за създаването на навици и умения, потребни за живота на всеки продуктивен писател. Програмата съдържа три теоретични курса, всички останали курсове предполагат практическо упражняване на уменията, заложени в темите на курсовете (писане, четене, коментар). Основните курсове на програмата се водят от писатели, доказали себе си в литературното публично поле и с опит в преподаването на творческо писане. Студентите ще имат възможността, в различни семинарни и извънаудиторни форми, да се срещнат и с по-голям кръг български автори, които да споделят с тях своя писателски опит.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Творческо писане

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Творческо писане
Специалност: Филология
Квалификация: магистър по творческо писане

Практики:

Пътуващи семинари и пленери по творческо писане.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- задълбочени познания върху творческия процес;

- задълбочени познания върху широк кръг литературни произведения;

- способност да различават различните методи на структуриране на литературния текст;

- умение да създават собствени литературни текстове в различни жанрови направления: проза, поезия, драма.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

1. Писател.

2. Завършилите програмата ще имат умения в писането, които позволяват работа и реализация в различни вестници и медии.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика