Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Общество, икономика и бизнес, Въведение в административни теории и системи, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като Икономически теории и експериментална икономика, Основи на стопанското управление, Основи на публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула "Държавна и местна администрация" и "Европейска публична администрация" със специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до професионална квалификация.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Администрация и управление

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Държавна и местна администрация

Модул: Европейска публична администрация

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в Народно събрание, Министерски съвет, министeрства, агенции, Програма за развитие на ООН, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Австрия, Германия, Полша, Румъния, Турция, Финландия, Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания за цялостната нормативна база на публичния сектор и за системите за управление на дейности в националните и европейските администрации;

- придобиват умения за прилагане на законите и нормативната база, да работят със съвременни информационни технологии, да подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: експерти в държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации, както и в европейски административни структури.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление