Индивидуална бакалавърска програма

Кратко представяне на програмата:

Студентите на Нов български университет могат да изберат да се обучават по индивидуална програма, като тя се съставя по желание на студента и/или по искане на работодател. В индивидуална програма могат да се обучават студенти от първи семестър, както и студенти от по-горни семестри.

Индивидуална програма е програма, която студентът съставя съвместно със специалист от Бюрото за индивидуални програми, съчетавайки курсове от две и повече програми. Студентът избира своята водеща програма, като минимум 50% от курсовете са от тази програма. В дипломата за завършена степен на образование се изписва специалността и професионалната квалификация на водещата програма.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове и практически курсове към избраните програми от студента, като минимум 50% от описаните курсове по-горе са от водещото професионално направление (водещата програма). През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към избраните програми и извънаудиторни учебни форми, където отново се спазва съотношението минимум 50% от курсовете да са от водещото професионално направление.

За да се състави индивидуална програма, е необходимо студентите да се консултират с екипа на специализираното Бюро за индивидуални програми и да получат одобрение от декана на Факултет базово образование или декана на Бакалавърски факултет.

Индивидуалните програми, както и стандартните програми в НБУ, допускат дипломиране в по-кратки срокове.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Индивидуална бакалавърска програма