Граждански процес

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи, преподаватели и експерти в областта на гражданското съдопроизводство. Защитата на накърнени граждански правоотношения чрез ефективен граждански процес обхваща система от правила в полето на исковия, изпълнителния и обезпечителния процес не само в рамките на националното право, но и на територията на Европейския съюз. Освен това гражданското съдопроизводство дава съдействие на лични и имуществени права чрез съдебни и извънсъдебни производства, осигуряващи законност в широк спектър на частноправните правоотношения - при възникване и съществуването на правните субекти, при създаване на доказателства с правнообвързваща сила и пр.

С помощта на издаваните от департамент "Право" списания - "Правен преглед" и електронното списание "Law Journal of NBU" програмата може да обективира научните изследвания на докторантите и преподаватели.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Граждански процес

Прием:

Приемът на докторанти включва изпит по специалността и по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.