Теория и практика на превода

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на теорията на превода. Завършилите програмата усвояват умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на теория на превода, възможности за самостоятелно формулиране на научен проблем, за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и преподавателски умения за прилагане и оценяване на получените резултати. Организираните семинари са част от обучението на докторантите.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Теория и практика на превода

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език, различен от специалността му. Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.