История на България от Средновековието до наши дни

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "История" в НБУ е създадена за да отговори на нарастването на интереса към България и Балканите днес. Тяхното достойно присъствие в Европейската общност изисква задълбочено изучаване, познаване и представяне на историческото наследство, като важна част от културното многообразие на европейското минало. Българската историческа наука е сред първите в света по отношение на изследването на историята и настоящето на региона на Балканите. Програмата е с акцент върху българската, балканската и европейска история от Средните векове до наши дни. Целта е да бъдат подготвени млади учени, които да работят в областта на балканистиката, византологията, османистиката, новата и най-нова история. Програмата е създадена в сътрудничество с Института по история и Института по Балканистика при БАН. Осъществени са контакти с чужди университети в Германия, Франция Турция, Гърция и Македония.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
История на България от Средновековието до наши дни

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.