Наказателно право

Кратко представяне на програмата:

Обучението в докторската програма "Наказателно право" е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на наказателното право.

Департамент "Право" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът издава списание "Правен преглед" и електронно списание "Law Journal of NBU", в което публикуват преподаватели и студенти.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Наказателно право

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Право
Научна специалност: наказателно право

Международна мобилност:

Департамент "Право" на Нов български университет е с установено партньорство с:

- Университета на гр. Кьолн (Германия) като част от общоевропейската програма "Еразмус/Сократес". Сред основните цели на сътрудничеството между двете висши учебни заведения са академичният обмен на студенти и преподаватели и разработването на общи научни и учебни проекти в областта на правото;

- Фондация "Зиновия и Константин Кацарови", Университет Женева, Швейцария, осигурява стипендии за обучение, специализации и научни изследвания на студенти, докторанти и преподаватели.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще получат:

- специализирани и профилирани знания в областта на наказателноправните науки;

- умения за самостоятелно формулиране на изследователски проблем за намиране на релевантна научна литература, за изготвяне на библиографична справка по поставен проблем, за работа с правна литература и за извличане на необходимата информация;

- умения за синтезиране за излагане на различни тези и становища и техен критичен анализ, за конструиране на теза и нейната защита, за изграждане на нови хипотези и за предлагане на съответните решения;

- умения за писане на научен текст и публикуване на научни статии и други академични разработки;

- преподавателски умения и знания за съвременните методи и средства за преподаване.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като:

- изследователи, способни да извършват самостоятелни научни изследвания;

- преподаватели във висши учебни заведения;

- магистрати и адвокати;

- юрисконсулти в централните и териториалните държавни органи, в органите на местното самоуправление и местната администрация, в търговски дружества, в кооперации, в неправителствени организации, във фондации и др.

Департамент, предложил програмата:

Право