Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Основи на управлението, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на бизнеса и предприемачество
Квалификация: мениджър

Практики:

Практическото обучение включва стажове в бизнес организации.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Гърция, Финландия, Португалия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за потенциала и възможностите за развитие на предприемачеството, предпоставките за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес, като наличие на визия, креативно мислене, поемане на риск, иновационните теории, формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи, действащите регулации, социалното предприемачество и намиране на концептуални средства за анализ и оценка на мениджърски решения;

Придобиват умения за създаване и развитие на конкурентен бизнес, управление и приложение на инструментите за финансиране на предприемаческата дейност, разработване на иновационни стратегии и проекти, приложение на креативни методи в подкрепа на генерирането на иновативни идеи, свързани с ефективното управление на бизнеса и необходими за вземането на стратегически управленски решения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. В случая на обучение в "майнър" програма е обвързано с основната програма. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: многофункционални мениджъри; експерти по предприемачество и оценка състоянието на иновационния потенциал на бизнеса; специалисти при разработването на иновационни политики и проекти; експерти в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС, специалисти по публично-частно партньорство, ръководители на организации в частния и в обществения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление