Счетоводство и одит - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Основи на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Международна икономика, Стопанска история, Въведение във финансите, Основи на счетоводството, През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми - практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Словения, Финландия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: счетоводители в търговски предприятия, финансови институции и държавни институции; одитори, ревизори, анализатори в сферата на счетоводството и финансите.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Счетоводство и одит - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство и одит
Квалификация: бакалавър по счетоводство и одит

Практики:

Практическото обучение включва практика и стажове в държавни институции, банки и финансови институции, нефинансови предприятия, предприятия с нестопанска цел и застрахователни дружества.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Турция, Словения, Финландия, Германия, Франция и Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и одита в различни предприятия;

- Придобиват умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството и одита.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са:счетоводители, специалисти по счетоводство и одит; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика