Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Химия, Физика, Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Глобален свят; практически курсове като Екология,Метеорология и климатология, Екологичен мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др. През третата и четвърта година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми към програмата.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Eкология и опазване на околната среда
Квалификация: бакалавър-еколог

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в лабораториите към департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, предприятия и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в: Аристотеловия университет в Солун, Гърция; Университета на Азорските острови и Университета в Авейро, Португалия.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздух, води, почви, биоразнообразие, третиране на отпадъци и др. Придобиват умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионална квалификация, която дава програмата, студентите могат да получават и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност. Начина и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен."

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са съответно: еколог; експерти по опазване на околната среда в държавни и общински администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации, изследователи в научни институти.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки