Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Управление на туризма
Специалност: Управление на туризма
Квалификация: магистър по управление на туризма

Практики:

Възможности за практики, стажове и работа в престижни хотели, туристически комплекси и туроператорски фирми в цялата страна.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с европейски университети. Насърчава се за сезонната работа, както и договори с по-дълъг срок в туристически организации в САЩ. Реализира се обмен на студенти с МГЛУ - Москва.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата могат:

- да планират и организират дейностите в туризма според международните стандарти;

- да разработват маркетингови стратегии и да участват в управлението на проекти в областта на туризма в страната и чужбина;

- да прилагат ефективни стопански практики в управлението на туристическите дейности: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, както и допълнителни туристически услуги;

- да използват англоезична професионална терминология и да овладяват поведението и етиката на съвременния туристически бизнес.

- да използват съвременни информационни технологии в областта на управлението и планирането на туристическата дейност;

- да познават и прилагат законовата база в областта на туризма, счетоводството, данъчната система и застраховането на туристическите предприятия;

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагането на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър"в НБУ."

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление