Класически студии

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Програмата запознава студентите с основните материални и духовни достижения на класическата цивилизация. Курсовете в програмата представят историята, литературата и материалната култура на гръко-римския свят.

Програмата дава теоретична и практическа подготовка за изучаване на класическото наследство

В извънаудиторното обучение, провеждано в програмата, е заложено участие на студентите в теренни проучвания, пътуващи семинари и научни изследвания в България и чужбина.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Класически студии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антична история, култура и литература
Квалификация: специалист по класическа античност

Компетенции на завършилите програмата:

- Студентите познават

1. Основните периоди и събития от историята на класическия свят

2. Основните места и паметници на класическата култура

3. Основните автори и произведения на античната литература

- Могат

1. Да анализират информация, свързана с историята, културата, религията и литературата на класическата гръко-римска цивилизация.

2. Да проучват - в музейна или библиотечна среда - артефакти от античния живот.

3. Да представят в есеистичен или научен текст размишления по проблеми и теми от древния и съвременния живот.

Дипломиране:

Дипломирането в minor-програмата "Класически студии" става с успешно завършване на четирите образователни семестъра.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания