Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Българистика
Квалификация: филолог

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за основни автори, теми, произведения и жанрове в литературата; за правилата за изграждане на литературни и журналистически текстове; за състоянието и функционирането на печатните медии и книгоиздаването; за литературния, културния и езиковия процес в съвременното българско общество;

- Придобиват умения за работа по създаване на литературни и журналистически текстове, за редакция на текст, за разбиране и тълкуване на литературни, културни и езикови явления, за маркетинг и реклама на книги и периодични издания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: редактори, коректори, критици в печатните, електронните и интернет медии, в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика