Логопедия

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Логопедия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Логопедия
Квалификация: логопед

Компетенции на завършилите програмата:

Комптенциите на завършилите са свързани с:

Знания за някои най-често срещани комуникативни нарушения при деца и възрастни

Знания за някои методи за изследване на деца и възрастни с комуникативни нарушения

Умения за прилагане на методи за оценка на деца и възрастни с комуникативни нарушения

Умения за анализ на получени резултати от изследване на деца и възрастни с комуникативни нарушения

Умения за участие в изготвяне на терапевтични програма

Знания и умения за участие в програми за ранни интервенции и превенция на комуникативни нарушения

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят в екипи за оценка, диагностика, терапия, превенция и рехабилитация на нарушения в развитието при деца и комуникативни нарушения при възрастни в кабинети, дневни центрове, клиники, училища, детски градини, социални центрове и др.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа