Журналистика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Журналистика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Журналистика
Квалификация: журналист

Компетенции на завършилите програмата:

- завършилите програмата притежават знания по журналистика, медиязнание и теории на комуникациите;

- познания, относно методите на изследване и анализ на съвременните медии и ролята им в информационното общество;

- професионални знания и умения за радио- и телевизионна дейност.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: журналисти в печатни издания, електронни медии; специалисти в отделите по комуникации на държавната администрация, местната власт, частни фирми и неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

Масови комуникации