Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
Администрация и управление

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Администрация и управление
Квалификация: административен мениджър

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще:

" притежават знания за действащите нормативни актове в публичния сектор на национално ниво и на ниво ЕС;

" притежават знания за системите за управление на дейностите в публичния сектор, регионалното развитие и местното самоуправление;

" придобият умения за набиране и анализ на информация от различни източници, тълкуване на стратегически документи в публичния сектор и изготвяне на предложения

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност "Администрация и управление" могат да работят в Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, министерства и агенции, областни и общински администрации, както и в институции на публичната администрация в страни от Европейския съюз.

Департамент, предложил програмата:

Публична администрация