Професионална автобиография:

проф. д-р Енчо Герганов

Професор, когнитивна психология, психолингвистика и психометрия

Директор, Център за оценяване, Департамент по когнитивна наука и психология, Нов Български Университет

Научни интереси:

Кодиране на информацията в човешката памет, експериментални изследвания на семантиката, категоризации, измерване на постижения в учебния процес.

Разработва проекти в областта на социалните нагласи към непрекъснато образование, оценяване и измерване в образованието, разработка на процедури за измерване на личностови черти и нагласи, стандартизация и валидизация на личностови въпросници.

Телефон/факс: 02 811 0403, моб. 0898 64 61 62

Email: egerganov@nbu.bg

Website:

Публикации:

Приемно време

Контакти

E-mail: egerganov@nbu.bg