История

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "История" в НБУ е създадена за да отговори на нарастването на интереса към България и Балканите днес. Тяхното достойно присъствие в Европейската общност изисква задълбочено изучаване, познаване и представяне на историческото наследство, като важна част от културното многообразие на европейското минало. Българската историческа наука е сред първите в света по отношение на изследването на историята и настоящето на региона на Балканите. Програмата е с акцент върху българската, балканската и европейска история от Средните векове до наши дни. Целта е да бъдат подготвени млади учени, които да работят в областта на балканистиката, византологията, османистиката, новата и най-нова история. Програмата е създадена в сътрудничество с Института по история и Института по Балканистика при БАН. Осъществени са контакти с чужди университети в Германия, Франция Турция, Гърция и Македония.

Софтуер за автосервиз е разработен от ФОРНЕКСТ с цел обслужване на малки и средно големи автосервизи, които имат необходимост от проследяване на процесите по обслужване на автомобилите в сервиза и регистриране на всички извършени ремонти, съхраняване на информация с история на извършените ремонти за всички автомобили, които са постъпвали в сервиза. При създаване на курсова работа за създаване на софтуер за автосервиз се използват технологии свързани със създаване на база данни на SQLITE, създаване на SQL заявки за извличане на информация с командата SELECT и използване на JOIN за връзки между свързани таблици.

прочети още
История

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: История и археология
Научна специалност: история на България (от Средновековието до наши дни)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма по История ще могат:

- да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове;

- сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да намерят реализация в областта на хуманитарните и социалните науки. Те ще могат да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, както и в неправителствени организации .

Завършилите докторската програма могат да работят като експерти в различни административни и научни институции, както и да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, и в неправителствени организации

Департамент, предложил програмата:

История