Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Статистика, Електроника, Увод в алгоритмите и програмирането, Основи на правото; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Въведение в компютърните архитектури, Въведение в компютърните комуникации и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

Мултимедия и компютърна графика

Специалност и професионална квалификация:

Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация

Специалност: Мултимедия и компютърна анимация

Квалификация: технолог по мултимедия, компютърна графика и анимация

Специализация: Компютърно художествено проектиране

Специалност: Мултимедия, компютърна графика и анимация

Квалификация: технолог по компютърно художествено проектиране

Практики:
Практическото обучение включва работа в университетските компютърни лаборатории и специализирани учебни зали.

Международна мобилност:
Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Франция и Белгия.

Компетенции на завършилите програмата:
- Притежават знания за принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране;

- Придобиват умения за създаване на мултимедийни продукти в различни приложни области и за разработване на проекти с използване на компютърна графика, анимация и ефекти, както и умения за компютърно художествено проектиране и оформяне на медийни и мултимедийни среди.

Дипломиране:
Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите програмата са: специалист по информационни и комуникационни технологии; приложни програмисти, разработчици на уеб съдържание и мултимедия, графичен и мултимедиен дизайнер.

Департамент, предложил програмата:
Информатика

Програмни консултанти:
доц. д-р Ангел Ангелов

приемно време:
Вторник: 14:20 - 16:20 ч.
Четвъртък: 11:00 - 13:00 ч.
Петък: 09:00 - 11:00 ч.

e-mail: cst_director@abv.bg

тел.: 02/8110 610

Офис: Корпус 2, офис 610


гл. ас. д-р Валентина Иванова

приемно време:
Вторник: 09:30 - 11:30 ч.
Четвъртък: 09:30 - 11:00 ч.
Петък: 09:30 – 12:00 ч.

e-mail: v.ivanova@nbu.bg

тел.: 02/8110 610

Офис: Корпус 2, офис 610


гл. ас. д-р Йоана Минкова

приемно време:
Понеделник: 10:30 - 12:30 ч.
Вторник: 08:00 - 10:30 ч.
Четвъртък: 14:30 - 16:00 ч.

e-mail: yminkova@nbu.bg

тел.: 02/8110 610

Офис: Корпус 2, офис 610


гл. ас. д-р Филип Андонов

приемно време:
Вторник: 11:00 - 13:00 ч.
Сряда: 09:00 - 11:00 ч.
Четвъртък: 11:00 - 13:00 ч.

e-mail: fandonov@nbu.bg

тел.: 02/8110 610

Офис: Корпус 2, офис 610


ас. д-р Десислава Георгиева

приемно време:
Понеделник: 09:30 - 12:00 ч.
Вторник: 14:30 - 16:30 ч.
Сряда: 13:00 - 14:30 ч.

e-mail: dvelcheva@nbu.bg

тел.: 02/8110 610

Офис: Корпус 2, офис 610