Преподавател(и):

проф. Гълъбина Петрова  д-р

Описание на курса:

Анотация:
Предмет и основна цел на учебната дисциплина История на българската държава и право е изучаване на цялостното развитие на правото на българската държава в исторически аспект.

Съдържанието на дисциплината включва два основни периода: от образуването на българската държава до освобождението от османско владичество и от Освобождението до 1944 г.

На основата на обществено-икономическото и държавно-политическо развитие се изучава създаването и развитието на българското средновековно право /Първа и Втора българска държава/ - в различните му отрасли –семейно и наследствено, договорно, наказателно право и съдебен процес, както и проблемите на феодалната собственост.

Специално внимание се отделя на османското право, прилагано в българските земи, на самобитните български институции през османския период, а именно: еснафи, община и църква, както и на българско обичайно право /семейно, наследствено, договорно, наказателно, процесуално/ и неговото приложение.

Съответно място заемат и борбите на българския народ за възстановяване на българската държавност.

Съществен дял в преподаването на дисциплината е посветен на изграждането на Третата българска държава и на нейните институции и особено на Търновската конституция и на създаването на законодателството в различните отрасли на правото чрез рецепция от чужди правни системи, както и промените, които то претърпява под влияние на икономическите и политически условия в страната. Отбелязва се също отмяната на това законодателство след 9.IХ.1944 г. и заменянето му със социалистическо право.

Изучаването на историята на българското право ще даде на студентите широк кръг исторически знания за правото, а това е важна предпоставка за успешното усвояване на съвременните юридически дисциплини.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти

1. Знаят:

-Основни въпроси и тези за създаването и еволюцията на държавните институции и правото в исторически аспект - от създаването на българската държава до 1944 г.(Средновековие, Османски период, Трета българска държава)

-Да усъвършенстват уменията си да анализират правно-историческите извори и правно-историческите факти, да водят научни спорове и да работят в екип

-Да интегрират познанието за историческото развитие на държавата и правото в цялостния комплекс от правни знания

2. Могат:

-Да прилагат своите знания за държавата и правото при изучаването на съвременните правни дисциплини и доктрини

-Да формират собствени позиции по отделни проблеми на правно-историческото познание

-Да умеят да направят библиографско проучване и да разработват самостоятелни теми в областта на конкретна проблематика

Предварителни изисквания:
Стедентите да имат знания по История на България VII - XX в.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

В Ъ П Р О С Н И К

По История на българската държава и право

1. История на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация.

2. Извори за историята на българската държава и право.

3. Първо писано законодателство. Крумови закони.

4. Еклога. Земеделски закон. Номоканон /Кръмчая книга/.

5. Закон за съдене на людете. Сходства и различия с Еклогата.

6. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло. Душанов закон.

7. Дарствени грамоти. Международни грамоти и договори. Други извори за историята на българската държава и право.

8. Образуване на българската държава.

9. Устройство и управление на Първата българска държава.

10. Устройство и управление на Втората българска държава.

11. Социално-икономическа структура на средновековна България. Феодална собственост.

12. Правоспособност и дееспособност на българите и на чужденците.

13. Брак и семейноправни отношения в средновековна България. Християнски брак.

14. Наследяване в средновековна България.

15. Условия за развитие на стокообмена в средновековна България. Видове договори.

16. Наказателно право. Развитие на наказателната репресия. Престъпление. Субект на престъплението. Вина.

17. Престъпления против държавата и вярата.

18. Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността.

19. Престъпления против нравствеността.

20. Престъпления против собствеността.

21. Видове наказания – светски и духовни.

22. История на съдебния процес.

23. Устройство и управление на Османската държава.

24. Османската правна система и законодателство. Мюсюлманско право. Светско законодателство – административно, търговско, наказателно, съдоустройство.

25. Поземлена собственост в българските земи /ХV – ХІХ век/.

26. Българските общини – структура и самоуправление.

27. Българските еснафски организации.

28. Възстановяване на българската църковна независимост.

29. Борби за възстановяване на българската държава.

30. Българско обичайно семейно право.

31. Българско обичайно наследствено право.

32. Българско обичайно договорно право.

33. Българско обичайно наказателно право.

34. Обичайно съдоустройство и съдопроизводство.

35. Временно руско управление. Изграждане основите на държавното устройство.

36. Ликвидиране на османската феодална собственост. Аграрният въпрос и поземленото законодателство в България след Освобождението.

37. Създаване и характер на Търновската конституция. Промени и нарушения

38. Държавно устройство на България според Търновската конституция.

39. Уредба на Източна Румелия.

40. Възникване и формиране на българската правна система след Освобождението – рецепция на чуждестранно право в България.

41. Създаване на облигационно право.

42. Създаване на търговско право.

43. Създаване на вещно право.

44. Създаване на семейно и наследствено право.

45. Създаване на наказателно право.

46. Създаване на гражданско и наказателно процесуално право.

47. Развитие на частното и наказателно право в началото на ХХ век.

48. Промишлено, трудово и социално законодателство..

49. Законодателство на правителството на БЗНС. Наказателно законодателство.

50. Законодателство на поземлената реформа на БЗНС.

51. Законодателство на БЗНС, свързано с провеждане на трудовата повинност.

52. Съдебна и просветна реформа на БЗНС.

53. Законодателство на правителството на Демократическия сговор. Закон за защита на държавата.

54. Законодателство на правителството на Народния блок. Закон за предпазния конкордат и други закони за преодоляване на икономическата криза.

55. Законодателство на Деветнадесетомайското правителство и на правителствата до края на Втората световна война.

2012 – 2013 уч. година Изготвил: проф. д-р Г. Петрова

Литература по темите:

1. История на българската държава и право. Извори. Съст. П. Петров и Г. Петрова. С., 2007.

2. Г. Петрова. История на българската държава и право 680 – 1878. С., 2009.

3. Бобчев, С. С. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

4. М. Андреев и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

5. М. Андреев. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

6. М. Манолова. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., 2001.

7. Д. Токушев. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944, С., 2001.

Средства за оценяване:
текущо оценяване - писмено .

Изпит - писмен / устен.

ГРАФИК НА КУРСА

ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ