Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р

Описание на курса:

Анотация:
• Курсът цели да ориентира студентите в основната проблематика на византийската политическа, културна и религиозна история.

• Разглеждат се основните периоди от историята на Византия: варварските нашествия през ІV-V в., двубоят с Персия, експанзията на араби, славяни и други народи, социално-политическите промени, довели до раждането на средновековното византийско общество и държавност, промените във Византия през ХІ-ХІІ в., както и в късновизантийския период.

• Историята на Византия се разглежда в пряка връзка с нейните отношения с християнския Запад и ислямския Изток (кръстоносните походи, опитите за уния с Рим, отношения към исляма и т.н.).

• Внимание е отделено и на развитието и промените във византийската култура и нейното разпространение.

Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

• основните тенденции в развитието на византийското общество

• характерните белези на византийската цивилизация

2. могат:

• да разпознават основните белези на “византийската” цивилизация в съвременното общество

• да се ориентират в научната продукция засягаща различни проблеми, свързани с историята на Византия

Предварителни изисквания:
Основни познания по Стара и средновековна българска история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Възникване и развитие на византологията.

2. Византия и нейните извори.

3. От Константин Велики до Теодосий Велики.

4. Християнството – официална религия на Империята.

5. Политическо развитие на Византия през V-VІ в.

6. Византия и арабите (VІ-VІІ в.)

7. Иконоборството (VІІІ – средата на ІХ в.)

8. Възход на империята при Македонската династия (867-1025 г.

9. Византийската култура (ІХ-ХІІ в.)

10. Епохата на Комнините. Византия и кръстоносците (ХІ-ХІІ в.)

11. Византия в изгнание.(

12. Късновизантийският период (ХІІІ-ХV в.)

13. Византия и османската експанзия

14. Византийската култура след падането на Византия под османска власт.

Литература по темите:
Основна литература:

Ангелов, Д., П. Тивчев. Подбрани извори за историята на Византия. С., 1974.

Ангелов, Д. История на Византия, І-ІІІ. С., 1972-1978.

Ангелов, Д. Византия (Възход и залез на една империя). С., 1991.

Ангелов, Д. Византия (Духовна култура). Ст. Загора, 1994.

Бакалов, Г. Византия (Културно-политически очерци). С., 1992.

Божилов, Ив. и др. Византийските василевси. С., 1997.

Божилов, Ив. Византийският свят, С., 2008

Острогорски, Г. История на Византийската империя. С., 1998.

Хунгер, Х. Византия. Империя на ново средище. С., 2000.

Тъпкова-Заимова, В., Д. Димитров, Пл. Павлов. Хронологична енциклопедия на света, т. VІ (Византия и византийския свят). В. Търново, 1995.

Допълнителна литература:

Браун, П. Светът на късната Античност. С., 1999.

Димитров, Д. Езичници и християни през ІV в. Модели на поведение. В. Търново, 2000.

Каждан, А.П., А. Епстейн. Византийската култура (ХІ-ХІІ в.) : промени и тенденции. В. Търново, 2001.

Караянопулос, Й. Политическата теория на византийците. С., 1992.

Майендорф, Й. Византийско богословие. С., 1995.

Культура Византии, І-ІІІ. Москва, 1984 – 1992.

Павлов, Пл. Бунтари и авантюристи в средновековна България. В. Търново, 2000.

Тъпкова-Заимова и др. Светът след Иисус. В. Търново, 1999

Чуждоезична литература:

Cambridge Medieval History, v. IV, part I-II. Cambridge, 1966-1967.

Oxford Dictionary of Byzantium, I-III. New York – Oxford, 1991.

Средства за оценяване:
Тест - 45%

Курсова работа - 45%

Презентации и участие н дискусии 10%

ГРАФИК НА КУРСА

ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ